Support us Join us

V rámci Projektu SPOLU zprostředkovávají profesionálové působící v psychiatrických zařízeních spolupráci studentů psychologie s hospitalizovanými pacienty. Zpravidla se jedná o jednosemestrální dobrovolnou činnost studentů, kteří dochází na určité oddělení pod odbornou supervizí psychologů či psychiatrů. Z každé aktivity vzniká zápis obsahující relevantní informace o průběhu práce s pacienty, který je zdravotnickému personálu k dispozici do druhého dne. Dobrovolníci dodržují etické standardy práce, ctí mlčenlivost a po odděleních se zásadně pohybují viditelně označeni visačkou se jménem a logem Projektu SPOLU.

V rámci Projektu SPOLU aktuálně fungují následující tři teamy, lišící se obsahem práce i požadavky na předchozí zkušensti:

1

Klinický tým

Náplní teamu je pravidelné setkávání konkrétního studenta a pacienta po dobu jeho hospitalizace. Student zpravidla dochází nejdříve od druhého týdne hospitalizace, a to dle přání pacienta jednou až dvakrát týdně. Jednotlivé způsoby spolupráce se přizpůsobí dle požadavků na léčbu a stav pacienta. Zpravidla se jedná o podpůrné rozhovory, společné vycházky po areálu pracoviště, hraní deskových her, předčítání literatury, tvůrčí činnosti aj. 

Cílem setkávání je udržování zdravého mezilidského kontaktu v náročné situaci hospitalizace, prevence sociálního stažení a urychlení úzdravného procesu. Student může pacientovi posloužit jako informovaný průvodce v průběhu léčby, vysvětlit okolnosti léčby a diagnostikovaného onemocnění. 

K setkávání dochází striktně jen na půdě daného psychiatrického zařízení a pouze po dobu trvání pacientovy hospitalizace. Student je vázán mlčenlivostí a ctí právo na soukromí pacienta. Obě strany mají právo (po konzultaci s vedoucím psychologem) spolupráci rozvázat.

2

Volnočasový tým

V rámci volnočasových teamů studenti vytváří rozličný program pro skupinu pacientů dle zaměření jednotlivých oddělení či možností a přání daného pracoviště. Na danou aktivitu dochází vždy dva studenti, jednotlivé aktivity probíhají zpravidla jednou týdně, v délce jedné hodiny. 

Pacienti se s námi mohou setkat v rámci jednoho z 10 volnočasových teamů. Dobrovolná účast na těchto skupinových aktivitách umožňuje pacientům aktivní využití času během hospitalizace.. 

Na začátku hodiny se dobrovolníci seznámí s (nově příchozími) pacienty a zajímají se, jak se jim dařilo za tu dobu, co se neviděli. Na konci pak probíhá krátké shrnutí, co se v průběhu lekce dařilo nebo naopak, kde se vyskytly problémy a jak by bylo možné výkon vylepšit. Naši dobrovolníci se snaží kromě důkladného vedení dané činnosti také o vytváření příjemné atmosféry uvnitř skupiny. Jedním z našich záměrů je i to, aby se pacienti navzájem lépe poznali a byli schopni spolu v rámci činnosti spolupracovatStudenti také velmi vítají nápady samotných pacientů, v čem by rádi při dalším setkání pokračovali.

Arte-tým

podpora kreativního kresebného vyjádření pacientů ve skupině, jedná se mimo jiné o praktickou formu sebezkušenosti

 

Biblio-tým

předčítání, rozbor a diskuse nad vybranými literárními díly

 

 

Drama-tým

dramatický kroužek, trénink komunikačních a vyjadřovacích schopností. Seznamovací a jiné hry, netradiční aktivity ve skupině

 

English-tým

výuka angličtiny, zejména pro mírně pokročilé

 

 

Filmo-tým

projekce vhodných (předem vybraných) filmů s následnou skupinovou diskuzí

 

 

Kogni-tým

interaktivní trénink kognitivních funkcí, na závěr krátká edukativní prezentace na předem vybrané téma

 

 

Muziko-tým

podpora kreativního hudebního vyjádření pacientů ve skupině. Možnost aktivního zapojení, následná diskuse

 

Relax-tým

nácvik různých metod relaxace (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní svalová relaxace apod.) za doprovodu uklidňující hudby. Na závěr skupinové sdílení prožitků

 

Tanečně-pohybový tým

rozvoj psychomotorických dovedností, podpora vyjádření pomocí pohybu a tance. Využití různých rekvizit, např. psychomotorického padáku

 

 

Vařečka-tým

podpora kuchařských dovedností pacientů

 

 

 

3

Pomocný tým

Studenti v pomocném teamu se pravidelně účastní komunitních aktivit pod vedením profesionálů na vybraném oddělení. Formou výstupu je vypracování písemného záznamu o průběhu dané aktivity, který následně poskytují zdravotnickému personálu. V rámci pomocného teamu jsou systematicky rozvíjeny observační schopnosti studentů, důraz je kladen zejména na popis chování v rámci edukačních skupin, individuálních nebo skupinových sezení s psychologem atd. Prostřednictvím působení v takto zaměřeném teamu získává student také možnost rozvíjení svých vyjadřovacích schopností během tvoření zápisu z dění na oddělení.

Studenti z každé aktivity vypracovávají do druhého dne písemný zápis. Před započetím spolupráce vyplňují registrační kartu dobrovolníka, prohlášení o mlčenlivosti, dokument o bezpečnosti práce na pracovišti. Při příchodu na oddělení se vždy prokazují jmenovkou Projektu SPOLU (popř. i osobním dokladem), kterou po celou dobu nosí na sobě.

Naše aktivity by nebyly možné bez ochoty, nadšení a vstřícného přístupu personálu spolupracujících psychiatrických zařízení. Velice si ceníme pomoci, odborného dohledu a nezištné podpory, například ve formě pořádání pravidelných supervizí. Zdravotničtí profesionálové tím pomáhají SPOLUutvářet novou generaci mladých psychologů!

Profesionálové pomáhají:

  • probouzet ve studentech aktivní zájem o oblast duševního zdraví
  • motivovat studenty k teoretickému studiu
  • propojování teorie s praxí, lepšímu pochopení jevů a souvislostí
  • provázanosti péče o lidi s duševními obtížemi
  • zvyšovat kompetence budoucí generace psychologů
  • rozšiřovat možnosti trávení volného času hospitalizovaných pacientů

Děkujeme Vám!
 

Co Projekt SPOLU očekává od profesionálů?

Pro fungování projektu na oddělení je klíčová role psychologa, který zprostředkuje kontakt studentů a hospitalizovaných pacientů. V rámci daného oddělení psycholog:

  • vybírá z nabízených aktivit Projektu SPOLU ty, které považuje za vhodné pro dané oddělení
  • domlouvá s koordinátorem časový harmonogram
  • vybírá pacienty pro jednotlivé aktivity
  • působí jako supervizor pro zapojené studenty

Při fungování projektu na daném oddělení je prioritou, aby časová náročnost organizace pro profesionály byla co nejmenší.

Společným cílem Projektu SPOLU a zdravotnických profesionálů je poskytování co nejlepší péče hospitalizovaným pacientům.

Pracujete v některém z psychiatrických zařízení v ČR a zaujal Vás náš Projekt? Domníváte se, že by aktivity dobrovolníků SPOLU mohly být Vašim pacientům k užitku? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi Vám Projekt SPOLU podrobněji představíme a prodiskutujeme možnosti spolupráce.