Support us Join us

Pacienti hospitalizovaní ve vybraných psychiatrických zařízeních se mohou s dobrovolníky Projektu SPOLU potkat v rámci volnočasových aktivit, které pro ně studenti pravidelně organizují. Také nabízí svůj čas k neformálním rozhovorům. Činnost studentů je ohraničena místně (lokalitou daného zařízení) a časově (dobou hospitalizace). Na veškerou činnost se váže mlčenlivost, kterou studenti povinně podepisují a ctí. Dobrovolníci se po odděleních pohybují viditelně označeni visačkou se jménem studenta a logem Projektu SPOLU.

Pacienti se mohou s dobrovolníky Projektu SPOLU potkat v rámci některého z následujících teamů:

1

Klinický tým

Náplní tohoto teamu je pravidelné setkávání konkrétního studenta a pacienta po celou dobu jeho hospitalizace. Student dochází za pacientem jednou až dvakrát týdně. Náplň setkávání se liší dle přání pacienta: může se jednat o neformální rozhovory, hraní deskových her, předčítání novin či knížek, společné luštění křížovek, malování, a pokud je to možné, i společné vycházky. 

K setkávání dochází striktně jen na půdě daného psychiatrického zařízení a pouze po dobu trvání pacientovy hospitalizace. Student je vázán mlčenlivostí a ctí právo na soukromí pacienta. Obě strany mají právo (po konzultaci s vedoucím psychologem) spolupráci rozvázat. 

Cílem setkávání je udržování zdravého mezilidského kontaktu v náročné situaci hospitalizace, prevence sociální izolace a urychlení léčebného procesu. Student může pacientovi posloužit jako informovaný průvodce v průběhu léčby, vysvětlit okolnosti léčby a diagnostikovaného onemocnění.

2

Volnočasový tým

Pacienti se mohou se studenty psychologie setkat v rámci jednoho z deseti volnočasových teamů. Dobrovolná účast na těchto skupinových aktivitách umožňuje pacientům aktivní využití času během hospitalizace. Dobrovolníci se snaží kromě důkladného vedení dané činnosti také o vytváření příjemné atmosféry uvnitř skupiny. Jedním z našich záměrů je i to, aby se pacienti navzájem lépe poznali a byli schopni spolu v rámci činnosti spolupracovat. 

Každá z našich aktivit probíhá jednou týdně po dobu 60 minut pod vedením dvou a více studentů. Důležitá je pro nás dobrovolná účast pacientů. V praxi to znamená to, že pokud si pacient v průběhu hodiny rozmyslí, že mu daná činnost není příjemná, je plně respektováno jeho právo odejít. 

Na začátku hodiny se dobrovolníci seznámí s (nově příchozími) pacienty a zajímají se, jak se jim dařilo za tu dobu, co se neviděli. Na konci pak probíhá krátké shrnutí, co se v průběhu lekce dařilo nebo naopak, kde se vyskytly problémy a jak by bylo možné výkon vylepšit. Studenti také velmi vítají nápady samotných pacientů, v čem by rádi při dalším setkání pokračovali.

Arte-tým

podpora kreativního kresebného vyjádření pacientů ve skupině. Tvorba za pomoci pastelek, vodových barev či hlíny a závěrečná diskuse nad jednotlivými výtvory

 

Biblio-tým

předčítání, rozbor a diskuse nad vybranými literárními díly

 

 

Drama-tým

dramatický kroužek - trénink komunikačních schopností, seznamovací a jiné hry, netradiční aktivity ve skupině

 

English-tým

výuka angličtiny, zejména pro mírně pokročilé

 

 

Filmo-tým

projekce vhodných filmů s následnou skupinovou diskuzí. „Kino“ přímo v psychiatrickém zařízení

 

 

Kogni-tým

trénink vnímání, paměti a pozornosti za pomoci her a kvízů. Na závěr zpravidla krátká prezentace na konkrétní téma z oblasti duševního zdraví

 

 

Muziko-tým

podpora kreativního hudebního vyjádření pacientů ve skupině. Možnost aktivně se zapojit, ať již ovládáte hru na hudební nástroj či nikoliv

 

Relax-tým

nácvik různých metod relaxace za doprovodu uklidňující hudby. Na závěr skupinové sdílení prožitků

 

Tanečně-pohybový tým

pohybová cvičení, možnost rozhýbat se a zatančit si ve skupině za podpory dynamické hudby i různých rekvizit. Svobodný projev v pohybu

 

Vařečka-tým

Uvařte si!

 

 

 

3

Pomocný tým

Slouží jako podpůrná síla psychologům. Se studenty působícími v rámci pomocného teamu se můžete setkat na komunitních setkáních, skupinových terapiích či jiných skupinových aktivitách, pořádaných daným psychiatrickým zařízením. Pořizují písemný záznam o průběhu dané aktivity pro lepší evidenci jejich náplně a zkvalitnění poskytovaných služeb. V případě potřeby mohou být nápomocní i jinak – např. pomáhat pacientům s obsluhou počítače.

Jaké služby nejsme schopni pacientům zajistit?

Jelikož jsou naši dobrovolníci studenty psychologie, znamená to, že ještě nemají dokončené ucelené vzdělání. Nejsou tedy oprávnění k výkonu profese psychologa. Jejich činnost působí pouze podpůrně a nenahrazuje odbornou lékařskou a psychologickou léčbu.

Na koho se mohou pacienti obracet po propuštění z nemocnice?

Je vhodné, aby možnosti následné péče pacient prodiskutoval se svým ošetřujícím lékařem a psychologem. Po skončení hospitalizace se nabízí možnost docházet k psychiatrovi či klinickému psychologovi ambulantně (záleží na typu obtíží). Ten může mít buď smlouvu s některou z pojišťoven, která terapii hradí, nebo pracuje v soukromé ordinaci. Dále se nabízí široké spektrum psychoterapeutů, kteří se mohou značně lišit svými přístupy, zkušenostmi a absolvovanými výcviky. V akutních případech je možné kontaktovat krizové centrum nejbližšího psychiatrického zařízení. Při problémech s orientací v sociálních službách je možné vyhledat bezplatných služeb občanských poraden, kde pracují vyškolení sociální pracovníci, znalí dané problematiky.